Γυναικεία μετανάστευση και σεξουαλική εργασία

By Nandia Efthymiou, Elena Pissaridou, Fri 08 December 2017, in category Recordings

FKE5

Γυναικεία μετανάστευση και σεξουαλική εργασία: αποσταθεροποιώντας τις λογοθετικές πλαισιώσεις του trafficking

(Women’s migration and sex work: destabilizing the logocentric framework of trafficking)

Νάντια Ευθυμίου & Έλενα Πισσαρίδου Για το ζήτημα της σωματεμπορίας, παρατηρούμε ένα πληθωρισμό ακαδημαϊκού λόγου που αφορά στη θυματοποίηση των γυναικών και στις πολιτικές του κράτους για πάταξη της σωματεμπορίας σε συμμόρφωση με διεθνείς συμβάσεις και οδηγίες από την ΕΕ. Στη βάση αυτή, δημιουργείτε ένας Κυρίαρχος Λόγος (Discourse), ο οποίος, χρησιμοποιείται για τη δημιουργία πολιτικών, τον έλεγχο των πληθυσμών και το βιοπολιτικό καλούπωμα των ανθρώπων και ειδικότερα της σκέψης, του φόβου και της συναίνεσης τους όσο αφορά σε έμφυλα πολιτικά ζητήματα που τίθενται ως ζητήματα ασφάλειας και ηθικής τάξης παρά ως ζητήματα ανθρωπίνων και φυσικών δικαιωμάτων. Ακόμα, πώς ο Λόγος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χαλιναγωγήσει τους πολίτες, με τρόπο που να εξυπηρετούνται κρατικά και διεθνή πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά συμφέροντα. Πιο συγκεκριμένα, όσο αφορά το ζήτημα της εμπορίας προσώπων, από τη μια, ο Λόγος γίνεται το εργαλείο προώθησης μεταναστευτικών πολιτικών και ασφαλειοποίησης των συνόρων, και από την άλλη, μέσο για τον περιορισμό της γυναικείας κινητικότητας και καθορισμού του ρόλου και της σεξουαλικότητας της γυναίκας.

Nandia Efthymiou, Elena Pissaridou On the issue of human trafficking, we see inflationary academic speech on female victimization and state policies to combat human trafficking in compliance with international conventions and directives from the EU. On this base, create a Discourse, which is used to create policies, population control and the biopolitical molding of people, and in particular their thoughts, fears and consensus on gender political issues that are set as issues of security and morality rather than human and natural rights issues. Still, how Discourse can be used to curb the citizens in a way that serves state and international political, social and economic interests. More specifically, as regards the issue of human trafficking, on the one hand, Discourse becomes the tool for the promotion of immigration policies and borders securitization, and on the other hand, a mean of limiting women’s mobility and defining the role and sexuality of women.

Βίντεο (παρουσίαση) / Video (presentation)

Ηχογράφηση (παρουσίαση + συζήτηση) / Audio (presentation + discussion)

Slides