Απόψεις και αντιλήψεις βαθιά θρησκευόμενων ατόμων για την ομοφυλοφιλία

By Ioanna Koutalianou, Fri 08 December 2017, in category Recordings

FKE5

Απόψεις και αντιλήψεις βαθιά θρησκευόμενων ατόμων (Χριστιανών Ορθόδοξων) για την ομοφυλοφιλία

(Views and perceptions of deeply religious people (Christian Orthodox) about homosexuality)

Ιωάννα Κουταλιανού Η παρουσίαση θα είναι βασισμένη πάνω σε ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας το 2015. Η εν λόγω έρευνα πραγματεύεται την κοινωνική κατασκευή της ομοφυλοφιλίας από τους βαθιά θρησκευόμενους ορθόδοξους χριστιανούς στην Ελλάδα και τις απόψεις και αντιλήψεις τους απέναντι σε ομοφυλόφιλα άτομα. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή δεδομένων είναι οι ημιδομημένες συνεντεύξεις διάρκειας 30-80 λεπτών. Οι συνεντευξιαζόμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήματα που αφορούσαν τις γνώσεις τους γενικά για την ομοφυλοφιλία και το σεξουαλικό προσανατολισμό, τις θέσεις τους απέναντι σε δικαιώματα και διεκδικήσεις των ομοφυλόφιλων και τέλος τις αντιλήψεις και θέσεις των ιδίων για την αντιμετώπιση των ομοφυλοφίλων στο κοινωνικό περιβάλλον αλλά και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

Ioanna Koutalianou This presentation is based on a qualitative research project conducted during 2015. This project addresses the ways deeply religious Greek Orthodox people socially construct homosexuality, as well as their views and perceptions towards homosexual people. The methodology used for data collection is semi-structured interviews lasting 30-80 minutes each. The interviewees were asked to answer questions regarding their understanding of homosexuality and sexual orientation, their opinion on homosexual persons’ rights and claims, and their views on the ways homosexual persons are treated in social environment and interpersonal relationships.

Βίντεο (παρουσίαση) / Video (presentation)

Ηχογράφηση (παρουσίαση + συζήτηση) / Audio (presentation + discussion)

Slides