Reproductive justice and the right to abortion in north and south Cyprus

By Syspirosi Atakton, Dayanışma, Sat 09 December 2017, in category Recordings

FKE5

Reproductive justice and the right to abortion in north and south Cyprus

(Αναπαραγωγική δικαιοσύνη και το δικαίωμα στην έκτρωση στη βόρεια και νότια Κύπρο)

Dayanışma and Syspirosi Atakton This joint presentation of Dayanışma and Syspirosi Atakton will discuss the issue of abortion and reproductive rights in North and South Cyprus.

As Dayanışma, we will introduce some social-cultural, religious, and legal aspects of the right to abortion debate in north Cyprus. In the northern part of the island, women’s abortion right has been discussed and came into attention of the media after several incidents that took place in past few years. Abortion was always seen as a taboo issue which has not been discussed in the public but was rather a “problem” to be solved by woman behind the doors. The politicians, doctors and public in general are not considering abortion as women’s reproductive right but through the right to life of fetus according to socio-cultural and religious aspects. The current laws allow women only to have abortion up to 10 weeks with the permission of the husband if the woman is married or with the allowance from her parents if she is below 18 years old. Although the current legal situation is very restrictive for women, according to recent experiences it is known that even this cannot be practiced in public hospitals. Women are often sent to private hospitals and being force to pay high prices which clearly shows the close relationship between patriarchy and capitalism.

As Syspirosi Atakton, we will introduce the current legal framework in South Cyprus and its historical development. Bringing in theoretical perspectives shaped by the Women’s Liberation, reproductive rights, and pro-choice movements, we will then discuss issues of agency, body politics, the public/private debate, existential freedom, and other related issues. Abortion rights will be framed not as the ultimate goal of the reproductive rights movement, but rather as a part of the fight for Reproductive Justice. The freedom to make reproductive decisions without fear of humiliation or punishment is inseparable from the struggles to improve the conditions necessary to make such choices, against the current regime of state and clerical violation of our bodily autonomy under capitalism. After all, fighting for reproductive justice means fighting for breaking well-established binarisms down; it means challenging identifications of the thinking subject with the universal and of both of them with the masculine; it means re-centering the radical, female, thinking, agentic subject.

Dayanışma & Συσπείρωση Ατάκτων Στην κοινή παρουσίαση των Dayanışma και της Συσπείρωσης Ατάκτων θα συζητηθεί το θέμα των εκτρώσεων και των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων στη βόρεια και νότια Κύπρο.

Σαν Dayanışma, θα εισαγάγουμε μερικά κοινωνικο-πολιτισμικά, θρησκευτικά και νομικά ζητήματα του δικαιώματος στην έκτρωση στη βόρεια Κύπρο. Στο βόρειο μέρος του νησιού, το δικαίωμα στην έκτρωση έχει συζητηθεί και αναδυθεί στα ΜΜΕ μετά από διάφορα περιστατικά που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια. Η έκτρωση θεωρούνταν πάντα ένα ζήτημα ταμπού, το οποίο δεν συζητιούνταν δημόσια, αλλά μάλλον θεωρούνταν «πρόβλημα» που θα έλυνε η γυναίκα πίσω από κλειστές πόρτες. Οι πολιτικοί, οι γιατροί και το κοινό γενικότερα δεν θεωρεί την έκτρωση σαν αναπαραγωγικό δικαίωμα της γυναίκας, αλλά, σύμφωνα με κοινωνικο-πολιτισμικές και θρησκευτικές απόψεις, θεωρείται σαν το δικαίωμα του εμβρύου στη ζωή. Η υπάρχουσα νομοθεσία επιτρέπει στις γυναίκες να κάνουν έκτρωση μέχρι τις 10 εβδομάδες κύησης, με τη συγκατάθεση του συζύγου αν είναι παντρεμένες ή των γονιών αν είναι κάτω των 18. Παρόλο που η παρούσα νομική κατάσταση είναι πολύ περιοριστική για τις γυναίκες, είναι γνωστό επίσης ότι αυτό δεν μπορεί καν να συμβεί στα δημόσια νοσοκομεία. Οι γυναίκες συχνά καταφεύγουν στα ιδιωτικά νοσοκομεία και αναγκάζονται να πληρώνουν υψηλές τιμές, πράγμα που ξεκάθαρα δείχνει τη στενή σχέση μεταξύ πατριαρχίας και καπιταλισμού.

Σαν Συσπείρωση Ατάκτων, θα συζητήσουμε το ισχύον νομικό πλαίσιο στη νότια Κύπρο και την ιστορική του εξέλιξη. Εισάγοντας θεωρητικές πτυχές που σχηματίστηκαν από τα κινήματα απελευθέρωσης γυναικών, αναπαραγωγικών δικαιωμάτων και «υπέρ της επιλογής», θα δούμε ζητήματα σχετικά με: την αυτενέργεια των γυναικών, τις πολιτικές του σώματος, τη συζήτηση γύρω από το δημόσιο και το ιδιωτικό, την υπαρξιακή ελευθερία, και άλλα συναφή. Το δικαίωμα στην έκτρωση δεν θα τεθεί σαν ο ύψιστος στόχος του κινήματος των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, αλλά σαν ένα κομμάτι του ευρύτερου αγώνα για Αναπαραγωγική Δικαιοσύνη. Η ελευθερία του να λαμβάνονται αναπαραγωγικές αποφάσεις χωρίς το φόβο της ταπείνωσης ή τιμωρίας είναι αδιαχώριστη από τους αγώνες που γίνονται για να βελτιωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις, ενάντια στο υπάρχον κρατικό και εκκλησιαστικό καθεστώς που παραβιάζει τη σωματική αυτονομία μας εντός του καπιταλισμού. Εξάλλου, ο αγώνας για αναπαραγωγική δικαιοσύνη είναι ταυτόσημος με τον αγώνα για τη διάσπαση κρατούντων διπόλων· είναι ταυτόσημος με την αμφισβήτηση της αρρενωπότητας σαν την επικρατούσα αντίληψη για το τι σημαίνει σκεπτόμενο υποκείμενο· είναι ταυτόσημος με την επανατοποθέτηση του ριζοσπαστικού, σκεπτόμενου, αυτενεργούς, θηλυκού υποκειμένου στο κέντρο δράσης.

Βίντεο (παρουσίαση) / Video (presentation)

Ηχογράφηση (παρουσίαση + συζήτηση) / Audio (presentation + discussion)